Privacybeleid


Privacybeleid Inzicht Financieel B.V.


Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Kennis, kunde, deskundigheid en vertrouwen zijn belangrijke pijlers voor Inzicht Financieel B.V. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Inzicht Financieel B.V. (hierna: “Inzicht Financieel” of “wij”) gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Wie is Inzicht Financieel en op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Inzicht Financieel richt zich op het verlenen van financiële en administratieve diensten. De dienstverlening omvat het adviseren en bemiddelen in zowel zakelijke als particuliere verzekeringen; bancaire diensten zoals spaarrekeningen en kredieten alsmede particuliere hypotheken. Inzicht Financieel is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Drunen, gemeente Heusden en kantoorhoudende te 5140 AA Waalwijk aan de Cartografenweg 14 F en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64199630. Telefonisch kunt u ons bereiken via 0416-317777 en per e-mail via [email protected]

Dit privacybeleid is van toepassing op:

 • – klanten/relaties van Inzicht Financieel;
  – potentiële klanten/relaties met wie Inzicht Financieel contact heeft gelegd of wil leggen of heeft gehad;
  – bezoekers van de website van Inzicht Financieel;
  – ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van Inzicht Financieel;
  – alle andere personen die contact opnemen met Inzicht Financieel of van wie Inzicht Financieel persoonsgegevens verwerkt.
 1. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Inzicht Financieel?

Op onze website (www.inzichtfinancieel.nl) kunt u bekijken welke diensten en producten wij aanbieden en kunt u een passende dienst/product afsluiten/afnemen. Uiteraard kunt u een dienst ook op een later moment afsluiten, bijvoorbeeld via de e-mail of bij ons op kantoor. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of producten vragen we u om in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw bedrijfsgegevens (indien van toepassing): 

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • KvK-nummer;
 • factuuradres;
 • postcode en plaats;
 • e-mailadres;
 • indien van toepassing: UBO-verklaring (“Ultimate Benificial Owner” of “uiteindelijk belanghebbende”).

Betaalgegevens: 

 • IBAN en tenaamstelling.

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via een formulier op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van een derde partij (met welke partij een verwerkersovereenkomst is gesloten).

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsberichten en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen. Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Automatisch gegeneerde gegevens:
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.
De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt.

Bijzondere persoonsgegevens

Ook verwerken wij bijzondere persoonsgegevens hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Hiernaast worden dergelijke persoonsgegevens verwerkt om u van adequate informatie te voorzien, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om fraude te voorkomen en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen. Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij alleen voor de in de AVG genoemde doeleinden.

Financiële instellingen hebben vanuit de aard van de dienstverlening – in sommige gevallen – bijzondere gegevens van u nodig. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

– financiële informatie zoals inkomsten, uitgaven, salarisstrook, schulden, banksaldi, leningen, verzekeringen ed.;
– gezondheids-/arbeidsgeschiktheidsinformatie beoogd bijvoorbeeld voor het afsluiten van een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering waarvoor wij als bemiddelaar optreden;
– kopie legitimatiebewijs en BSN (wij moeten u identificeren als u klant bij ons wordt);
– strafrechtelijke gegevens: voor bijvoorbeeld schadeverzekeringen kan de financiële instelling (verzekeraar) ook vragen naar een strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden in dit kader door ons verwerkt (en ook door de financiële instelling).

 1. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Voorts is ons privacybeleid mede gebaseerd op de geldende Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent

Eén van de hoofdredenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die met u sluiten. Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een verzekerings- of pensioenovereenkomst, een financiële dienst of inzake het afsluiten van een hypotheek dan wel een andersoortige overeenkomst. Ook verwerken wij persoonsgegevens voor het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten en het bemiddelen bij en adviseren omtrent het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van klanten.

Wij verwerken uw BSN bijvoorbeeld voor financiële aanvragen (denk aan leningen, hypotheken, spaarproducten en dergelijke).

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Inzicht Financieel

Om u informatie toe te zenden omtrent onze eigen producten en diensten (marketingdoeleinden); om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens

Wij willen u op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze producten en diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten en/of producten, kunnen wij dat aan u laten weten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwsberichten. Mocht u geen e-mailberichten van Inzicht Financieel willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar [email protected] Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor dergelijke e-mails die wij sturen door middel van een afmeldlink.

Gebruik door derden

Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van onze diensten/producten. Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Inzicht Financieel. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Inzicht Financieel zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Inzicht Financieel verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Inzicht Financieel heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Inzicht Financieel worden verwerkt. Inzicht Financieel accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 1. Hoelang bewaart Inzicht Financieel persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij Inzicht Financieel verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Inzicht Financieel de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Inzicht Financieel maakt gebruik van servers van  KPN AX4AII in Diemen en oude Meer.

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkers in het kader van dit artikel zijn bijvoorbeeld Ieceetee ( ict diensten) Raadkracht (lonen) Van Kampen Groep ( polisadministratiesysteem)

 1. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is onze website afdoende beschermd (o.a. https) en hanteren wij een professioneel systeem, een en ander met persoonlijke wachtenwoorden die regelmatig veranderd worden. Indien van toepassing worden papieren dossiers in een versleutelde kast opgeslagen die louter door de behandelende medewerker ingezien worden. Hiernaast gebruikt Inzicht Financieel een beveiligde Cloudomgeving, een en ander in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen (AFM).

Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging concreet inrichten, kunt u contact opnemen via [email protected]

 1. Cookies

Via deze website (www.inzichtfinancieel.nl) kan Inzicht Financieel gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Inzicht Financieel maakt gebruik van Google Analytics waardoor cookies worden verwerkt. Inzicht Financieel heeft ter zake met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Hiernaast is ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en er wordt niet gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Op deze website worden ook cookies geplaatst. Een overzicht van deze cookies:

[render_cookies_list]

 

 1. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar [email protected] Inzicht Financieel zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Inzicht Financieel uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Inzicht Financieel zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Inzicht Financieel uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]

 1. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 1. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of een brief sturen naar Inzicht Financieel B.V., 5140 AA Waalwijk, Postbus 14.

 

 

 

Back to Top